Brukervilkår

Sist endret 2015-09-01
Viasatsport.no er en tjeneste som tilgjengeliggjør høydepunkter fra sportsbegivenheter Viasat har rettigheter til i Norge, herunder Champions League, NHL, Formel 1 og PGA Tour.
Tjeneste tilbys av Viasat AS («vi», «oss», «vår»). Vi er registrert i Norge med org.nr. 951 801 879, med registrert forretningsadresse Postboks 8864 Youngstorget, 0028 Oslo.
Disse Vilkår regulerer, sammen med de dokumenter det vises til i Vilkårene, forholdet mellom Viasat AS og deg som bruker av vår Tjeneste på http://viasatsport.no. Du må derfor gjøre deg kjent med disse Vilkårene før du begynner å anvende vår Tjeneste. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse Vilkårene, inkludert at Vilkårene når som helst kan endres av oss. Vilkårene gjelder så lenge du anvender Tjenesten, og er bindende også etter at din bruk av Tjenesten har opphørt. For visse konkurranser og lignende kan ytterligere vilkår gjelde. Dersom slike særlig vilkår strider mot disse Vilkårene, vil de særskilte konkurransevilkårene gå foran.

1. DEFINISJONER

Vilkår - disse brukervilkårene, samt våre Retningslinjer for Personvern og våre Konkurranseregler;
Nettstedet – nettisden på http://viasatsport.no og varianter av denne, inklusive web-applikasjoner;
Informasjon –alt materiale som leveres av oss via Nettstedet;
Personopplysninger –all informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-post eller andre opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg. Disse opplysninger kan registreres og behandles av oss når en bruker samhandler med Tjenesten, deltar i en konkurranse eller ellers bruke Tjenesten.
Tjeneste(n) – tjenesten som vi tilbyr og som består av at vi gir deg tilgang til Informasjon via Nettstedet;
vi, oss, vår – Viasat AS [orgnr, adresse];
Eget materiale –materiale du selv oppretter, slik som kommentarer og spillelister;
Konsernselskaper –alle selskaper som inngår i samme konsern som oss slik dette er definert i gjeldende selskapslovgivning;
du, deg, din – deg som bruker av Tjenesten.

2. TJENESTEN

Vi tilbyr Tjenesten som den er, og kan ikke gi noen garantier vedrørende Tjenestens tilstand eller innhold. Vi mottar Informasjon knyttet til Tjenesten, slik som blant annet programvare, fra tredjeparter og kan derfor ikke gi noen garantier vedrørende denne Informasjonen. Du godtar at vi kan oppdatere og endre Tjenesten fra tid til annen, og at vi kan fastsette og endre regler og begrensninger for Tjenesten og bruken av denne. Du godtar også at vi ikke har noe ansvar for forsinkelser eller feil i for eksempel lagring av tekst eller annet materiale. Du forstår og godtar at (i) det ikke er teknisk mulig å tilby en fullstendig feilfri Tjeneste og at vi ikke kan love å gjøre det; (ii) at feil kan lede til at Tjensten er midlertidig utilgjengelig; (iii) at materialet du mottar når du bruker Tjenesten kan inneholde feil eller unøyaktigheter og (iv) at Tjenesten kan påvirkes av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi anstrenger oss for å forhindre spredning av datavirus ved å gjennomgå materialet i Tjenesten, men anbefaler likevel at du benytter et antivirusprogram for all Informasjon og materiale de kommer i kontakt med via Tjenesten.
Tjenesten kan kun benyttes i Norge. Vi har ikke noe ansvar for kostnader, ulemper eller annet som måtte oppstår om følge av at du benytter Tjenesten utenfor Norge.

3. ALDERSGRENSE

Dersom du ikke har fylt 15 år kan du ikke bruke Tjenesten uten foresattes samtykke. Vi tar ikke noe ansvar for tap eller skade som måtte oppstå for deg eller noen annen som følge av at du ikke etterlever denne bestemmelsen. Dersom du oppgir opplysninger til oss som ikke er sannferdige, eller dersom vi mistenker at dette har skjedd, kan vi stenge din tilgang til Tjenesten. Foreldre som gir barn tilgang til Tjenesten bør føre oppsyn med barnas bruk, ettersom innholdet på Tjenesten ikke er spesifikt tilpasset barn. Aldersgrensen på 15 år gjelder kun vår egen Tjeneste, og vi kan ikke garantere at andre nettsider eller applikasjoner som man kan lenkes videre til ved bruken av Tjenesten bruker samme aldersgrense.

4. BRUKERS ATFERD

Din bruk av Tjenesten skal alltid være i samsvar med Vilkårene, og med gjeldende lover og forskrifter. Du er selv ansvarlig for alle aktiviteter og for feil som måtte oppstå vedrørende din bruk av Tjenesten. Tjenesten kan ikke brukes i) på en måte som kan hindre eller forstyrre en annen brukers bruk; ii) på en måte som skader, avbryter eller på annen måte leder til en mindre effektiv Tjeneste; iii) for ulovlige formål; iv) på en måte som kan være nedsettende, uanstendig, rasistisk, vulgær, pornografisk, eller med det formål å skape irritasjon eller ubehag; v) for opplasting eller formidling av datavirus eller annet potensielt skadelig materiale; vi) for å trakassere, forfølge, true, diskriminere, utnytte eller på annen måte forulempe andre, eller for få tilgang til, lagre, vise eller på annen måte krenke andres personopplysninger eller krenke noens personlige integritet; vii) på en måte som innebærer krenkelse av andre personer eller foretaks rettigheter, herunder opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter; viii) for kommersielle formål slik som markedsføring, annonsering, kampanjer eller for å tilby ulike varer og tjenester; ix) til å skap en falsk identitet med det formål å villede andre når det gjelder avsenders identitet eller meldingens opprinnelse; eller x) for opplasting eller formidling av adressert eller ikke-tillat reklame, kampanjemateriell, spam, kjedebrev eller andre uoppfordrede henvendelser.
Vi gjennomgår ikke innholdet i dine eller andres meldinger på Tjenesten, og vi kan derfor ikke garantere kvaliteten på slikt materiale. Ved å bruke Tjenesten er det en risiko for at du kan utsettes for materiale som er upassende eller støtende. Dersom du oppfatter noe materiale som upassende eller støtende ber vi deg vennligst kontakte [EPOSTADRESSE] og informere om dette. Vi gjennomgår heller ikke innholdet i materiale du eller andre måtte gjøre tilgjengelig via Tjenesten. Du godtar likevel at vi alltid har rett (men ikke plikt) til å gjennomgå/overvåke meldinger og materiale på Tjenesten, samt til å nekte tilgang til eller fjerne meldinger og materiale som er gjort tilgjengelig via Tjenesten.

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innhold på Tjenesten kan være beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materiale og innhold som inngår i Tjenesten eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrenset lisens til å utnytte slike rettigheter som del av din bruk av Tjenesten for personlige og private formål (og ikke for noe kommersielt formål/i næringsvirksomhet) forutsatt at du ikke i) kopierer, publiserer, gjengir, leier ut, lisensierer ut, poster, utsender, distribuerer, sender eller på annen måte gjør innholdet i Tjenesten tilgjengelig for allmennheten eller gir andre rett til å gjøre dette; ii) laster ned og/eller videreformidler eller deler noe av innholdet fra Tjenesten eller krever betalt for tilgang til innhold hentet fra Tjenesten; iii) omgår, endrer, fjerner, utleder strukturen eller rekonstruerer, skaper avledede produkter av, tar fra hverandre, endrer Tjenesten eller på annen måte manipulerer noen sikkerhetsfunksjon, kryptering eller annen teknologi eller programvare som utgjør en del av Tjenesten.
Du oppnår ingen eiendomsrettigheter eller andre rettigheter til Tjenesten eller noe innhold på Tjenesten.
Den som anvender Tjenesten eller dens materiale og innhold i strid med disse Vilkår kan pådra seg strafferettslig ansvar. Vårt navn, våre bilder og våre logotyper samt bilder og logotyper som tilhører tredjepart tilhører oss eller vedkommende tredjepart, og du gis ingen rett til å benytte disse. Alle opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter til Tjenesten og materiale og innhold som utgjør en del av vår Tjeneste skal anses som vår, våre konsernselskaper eller tredjeparts eiendom.
Brudd på disse bestemmelser vedrørende immaterielle rettigheter vil alltid anses som til vesentlig brudd på Vilkårene som gir oss rett til umiddelbart å stenge din tilgang til Tjenesten eller på annen måte forhindre fortsatt opptreden i strid med Vilkårene.

6. OPPLASTING AV EGET MATERIALE

Der dette er angitt i Tjenesten, kan du laste opp Eget materiale ved bruk av Tjenesten. Du har selv ansvar for Eget materiale og de konsekvenser opplastingen av Eget materiale måtte kunne medføre. Dette betyr blant annet at det er du selv som vil måtte svare for bruken av Eget materiale overfor domstoler eller andre myndigheter.
Ved å laste opp Eget materiale garanterer du overfor oss at du eier eller har skaffet til veie nødvendige rettigheter, godkjennelser, lisenser eller lignende for å utnytte og/eller gi oss rett til å utnytte alle opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter i slikt Eget materiale som er nødvendig for at vi kan benytte materialet som del av Tjenesten.
Du beholder rettighetene til ditt Eget materiale. Når du laster opp Eget materiale til Tjenesten gir du oss likevel en ugjenkallelig, vederlagsfri, tidsubegrenset og verdensomspennende ikke-eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, reprodusere og endre det opplastede materialet i Tjenesten, på våre nettsider, i våre applikasjoner og i vår forretningsvirksomhet ellers. Dette inkluderer markedsføring og videreformidling av alle våre nettsider og applikasjoner i alle medieformater og via alle mediekanaler, både nåværende og fremtidige.
Ved å laste opp Eget materiale garanterer du at det opplastede materialet ikke krenker tredjeparters opphavsrettigheter eller andre rettigheter, og at du enten innehar alle slike rettigheter selv eller lisensierer dem på vilkår som gjør at du kan gi oss en lisens av det omfang som er beskrevet i Vilkårene.
Du forstår og aksepterer at innholdet i Eget materiale ikke alltid vil reflektere våre eller våre representanters synspunkter, og at vi derfor ikke tar ansvar for Eget materiale eller for eventuell skade som måtte oppstå som følge av din opplasting av Eget materiale. Vi har alltid rett til å nekte deg å laste opp Eget materiale eller til å fjerne Eget materiale som allerede er lastet opp uten å varsle deg på forhånd om årsaken til slik nektelse eller fjerning. Dersom du laster opp Eget materiale som vi mistenker for å være ulovlig eller støtende eller for å krenke andres rettigheter forbeholder vi oss retten til å varsle berørte parter eller myndigheter.

7. AVSLUTNING AV TJENESTEN, OPPSIGELSE

Vi har alltid rett til når som helst å si opp disse Vilkårene og/eller stenge din tilgang til Tjenesten dersom du ikke overholder Vilkårene, dersom du opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller dersom vi avslutter hele eller deler av Tjenesten.

8. KONKURRANSER

Dersom du deltar i en konkurranse vi tilbyr via Tjenesten, vil vi gjøre deg kjent med de særlige regler eller begrensninger som måtte gjelde for den aktuelle konkurransen, samt våre alminnelige konkurranseregler. De alminnelige og eventuelle særskilte konkurransereglene utgjør sammen en del av disse Vilkårene.

9. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Våre Retningslinjer for av Personopplysninger er en del av disse Vilkårene, og inneholder nærmere regler for og beskrivelse av hvordan vi behandler Personopplysninger. Du kan når som helst stille spørsmål om eller kommentere retningslinjene ved å sende en e-post til info@viasat.no.

10. ANSVARSBEGRENSNING

Du godtar at vi, med unntak av personskade eller dødsfall som følge av forsett eller grov uaktsomhet fra vår side, ikke har noe ansvar for tap eller skade som skyldes disse Vilkår eller bruk av Tjenesten eller Informasjonen. Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Vi godtar heller ikke noen form for ansvar overfor deg for forsinkelser eller feil i Tjenesten.

11. SKADESLØSHOLDELSE

Du aksepterer å holde oss, våre Konsernselskaper og hver av disses styremedlemmer, tjenestemenn, agenter, oppdragstakere, partnere og ansatte skadesløs fra ethvert tap, krav, kostnader og utgifter (inkludert utgifter til juridisk bistand) som skyldes eller oppstår i forbindelse med dine brudd på disse Vilkårene eller gjeldende lovgivning eller din krenkelse av tredjeparters rettigheter.

12. FORCE MAJEURE

Vi har ikke noe erstatningsansvar overfor deg for manglende levering av eller feil på Tjenesten, eller brudd på disse Vilkårene, dersom dette skyldes forhold utenfor vår rimelige kontroll.

13. ANDRE NETTSIDER OG APPLIKASJONER

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsider og/eller applikasjoner som vi ikke har kontroll med. Disse Vilkårene gjelder kun din anvendelse av Tjenesten, og vi tar ikke noe ansvar for innhold på/i andre nettsider/applikasjoner. Dersom det forekommer lenker til andre nettsider/applikasjoner i Tjenesten innebærer ikke dette at vi går gode for innholdet eller funksjonaliteten på/i slike nettsider/applikasjoner. Vi kan ikke bekrefte eller garantere opplysninger eller innhold på andre nettsider applikasjoner eller informasjon i Tjenesten som hentes fra slike nettsider/applikasjoner, herunder odds, statistikk og annet.

14. ENDRING AV VILKÅR

Vi kan når som helst gjøre endinger i disse Vilkårene, og vil informere om endringene ved å alltid angi når Vilkårene sist ble oppdatert i innledningen. Ved å fortsette å bruke Tjenesten godkjenner du de endrede Vilkårene. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer av Vilkårene.

15. OVERDRAGELSE

Du kan ikke overdra dine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene til tredjepart uten vårt forutgående skriftlige samtykke. Vi kan når som helst overdra våre rettigheter eller forpliktelser etter Vilkårene til tredjepart uten begrensninger.

17. KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har spørsmål vedrørende Tjenesten eller disse Vilkårene ber vi deg vennligst kontakte oss via info@viasatsport.no.

18. LOVVALG OG VERNETING

Tjenesten er beregnet på et norsk publikum, og vi kan derfor ikke garantere at Tjenesten overholder andre lands lovgivning.
Vilkårene er underlagt norsk rett. Tvister vedrørende Vilkårene skal avgjøres av norske domstoler, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

Oops, din nettleser er for gammel, og støttes ikke av viasport.no.

Viasport.no fungerer med en rekke ulike nettlesere. Du behøver derimot å oppgradere din nettleser slik at du sikker på at alt fungerer som det skal.

Her har vi listet opp noen av de mest vanlige nettleserne vi støtter.

Chrome

By Google

Safari

By Apple

Firefox

By Mozilla

Edge

By Microsoft